Információk Lakóknak

A TÁRSASHÁZ HÁZIRENDJE

 1. A házirend a társasház (ingatlan) teljes területére, annak valamennyi tulajdonosára, haszonélvezőjére vagy más jogosultjára, illetve e a társasház (ingatlan) területén tartozó minden személyre (vendégre is) kiterjed az ott tartózkodás ideje alatt.
 2. A társasház területén a lakók és az ott tartózkodó bármely személy köteles az együttélés alapvető szabályait betartani, egymás érdekeit figyelembe venni. Mindenki köteles a társasház rendjét, tisztaságát megőrizni és fenntartani. A társasház közös tulajdonú területén lévő helyiségeiben zajongni, dohányozni, italozni nem lehet.
 3. A társasházban hétvégente, ünnepnapokon illetve este 18.00-től reggel 07.00-ig zajt okozó eszközöket használni vagy működtetni, csak oly módon lehetséges, hogy a közvetlen szomszédokat illetve a többi tulajdonost ne zavarja (mint például: porszívózás, fúrás, kopácsolás, vésés), valamint a különböző szórakoztató eszközöket (tv, hi-fi, rádió, magnó stb.) 0-24 időpontban úgy szabad és olyan hangerővel használni, hogy a közvetlen szomszédokat illetve a többi tulajdonost ne zavarja.
 4. Családi rendezvények, baráti összejövetelek stb. esetén az éjszakai órák nyugalmának megzavarása illetve a megengedett zajszint várható túllépése esetén a rendezvényről legalább 2 nappal előtte a közvetlen szomszédokat és a közös képviselőt (illetve intézőbizottságot) értesíteni kell.
 5. A társasház közgyűlése megtilthatja a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosítási módjának a megváltoztatását, ha a tervezett megváltoztatott használat a társasház működését, így különösen a társasház lakhatási nyugalmát (zaj, rezonancia, szokásosnál nagyobb ügyfélforgalom, stb.) zavarná.
 6. Az ablakon portörlő ruhát vagy más anyagot kirázni nem lehet, illetve szemetet, vagy egyéb eszközt az ablakon kidobálni tilos! A porszívóban lévő szemetet illetve porzsákot a szeméttárolóba, illetve a lakásban lévő szeméttárolóba lehet kiüríteni, az ablakon kirázni szigorúan tilos!
 7. A lakást úgy kell használni, hogy a szomszédokat (mellette, alatta, fölötte lakókat) a lakásban keletkezett zajok ne zavarják.
 8. Felújítási munkát végezni a társasházban hétvégente, ünnepnapokon illetve este 18.00-től reggel 07.00-ig csak oly módon lehetséges, hogy a közvetlen szomszédokat illetve a többi tulajdonost ne zavarja! A lakás tulajdonosa a lakásában tervezett építési, szerelési munkákról, annak megkezdése előtt legalább 48 órával köteles a közvetlen szomszédokat, a lépcsőházi hirdetőn a lakótársakat és a közös képviselőt illetve intézőbizottságot írásban értesíteni. Az értesítésben fel kell tüntetni, milyen munkákat kíván elvégezni, azok milyen időtartamúak lesznek (mennyi ideig tartanak), és külön ki kell térni arra, hogy az elvégzendő munkák esetleg milyen zajjal járnak, továbbá fel kell tüntetni a saját elérhetőségét (név, telefonszám). A lépcsőházban keletkezett károkat a felújító / beköltöző / kiköltöző tulajdonos illetve haszonélvező köteles bejelenteni a közös képviselet (illetve intézőbizottság) felé és azt megtéríteni illetve helyreállítani. Továbbá a felújítás / beköltözés során keletkezett szennyeződéseket a közös helységekből köteles egy napon belül eltávolítani (feltakarítani). A szemét tárolóba építkezési hulladék tárolása TILOS!
 9. Erkélyt, loggiát, függőfolyosót takarítani, virágot öntözni csak úgy szabad, hogy ne hulljon le szemét és ne folyjon le víz. A légkondicionáló berendezések kondenzvize csak a társasházi épületek falain futó esőcsatornába köthető be. a kondenzvizet kivezető cső sem a társasház közös falára, sem az alatta lévő lakás erkélyére nem folyatható.
 10. A közös használatra szolgáló helyiségeket, a közös használatú területeket, az épület központi berendezéseit rendeltetésének megfelelően, a környezet sérelme nélkül kell használni.
 11. A közös tulajdonú részek és területek valamint a társasház előtti járda tisztántartásáról a társasházkezelő köteles gondoskodni. Ez alól kivétel az üzletek előtti járda területe illetve a gépjármű utak (felszíni parkolók) területe.
 12. Az épület tetőzetén, homlokzatán, falain – a cégtáblákon kívül -hirdetőtábla berendezés, reklám csak a társasház írásbeli engedélyével helyezhető el. Ennek havi költsége megegyezik az önkormányzat által alkalmazott közterületfoglalási díj mértékével. Egy üzlet összesen 1 négyzetméternyi öszfelületű reklámtáblát jogosult elhelyezni.
 13. A lakáshoz tartozó külső nyílászáró szerkezeteket, rácsokat, korlátokat, homlokzatokat csak az épület színével összhangban levő színre szabad mázolni illetve festeni. Az épületek közterületről látható részén (erkélyen, teraszon és loggián, udvarban, kertben) csak városképet nem rontó tárgyak és díszek helyezhetők el. Virágot csak biztonságosan rögzített tartóban szabad elhelyezni. Erkély ládát csak erkélyen belül lehet tárolni.
 14. Ruhaneműket kiteregetni csak erkélykorlát- magasságig (0,9-l m) szabad.
 15. Loggiát, erkélyt, teraszt beépíteni, illetőleg a lakáshoz csatolni nem szabad.
 16. Az udvaron, kertben, lépcsőházban, folyosókon, kukatároló, udvarra nyíló közös használatú helyiségben, továbbá a közös használatú folyosón, bútorokat és egyéb tárgyakat, ingóságokat (pl. gyermekkocsi, targonca, kerékpár) – ideértve az építkezésből származó anyagokat, tárgyakat is – elhelyezni nem szabad.
 17. Ha a tulajdonos a kifogásolt tárgyakat a kezelő felszólításáról számított 8 napon belül nem szállítja el, a kezelő a lakóval szemben a szükséges intézkedéseket megteszi. (A közös képviselő elszállíttatja, és annak költségét megtérítteti az érintett lakóval, lakókkal.) Esetleges hatósági ellenőrzés során ezen tilalom megszegéséből eredően a Társasház irányába bírság kiszabására kerül sor, ennek összegét a tilalmat megszegő tulajdonos irányába érvényesíthető, tovább hárítható.
 18. A közös és magántulajdonú helyiségekben tűzveszélyes, robbanó anyagokat tárolni tilos, erre vonatkozóan az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak. Minden tulajdonostárs és lakó köteles a társasház tűzvédelmi leírását megismerni és betartani illetve betartatni.
 19. A lakásban, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, az épület közös használatára szolgáló helyiségekben, területein, az ingatlan állagát, tartozékait veszélyeztető, a szokásos berendezésektől eltérő súlyos tárgy csak a közös képviselő előzetes hozzájárulásával – szükséges esetén az építési hatóság engedélyével – helyezhető el.
 20. A lépcsőházi bejárati kapukat, ajtókat állandóan zárva (becsukva) kell tartani. Az épületbe egyidejűleg a házban lakóval olyan személy léphet be. akit a beengedő személy ismer vagy hozzá jött. A gyalogjárda, gyalogút tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségekre a köztisztaság fenntartásáról szóló jogszabályok az irányadóak.
 21. A lépcsőházak bejárati és folyosóajtaján található behúzó szerkezetet leszerelni, ideiglenesen kiiktatni TILOS, az ebből adódó meghibásodások költsége az érintett tulajdonosokra hárítható.
 22. A társasházban állatot tartani a tulajdonosok békés egymás mellett élése követelményei tiszteletben tartásával lehet. A közös tulajdonú részeken állat nem tartható. még ideiglenesen sem, az állat tulajdonosa köteles a közös tulajdonú részeket tisztán tartani, a kutyaürüléket a közös területről (azonnal) eltávolítani.
 23. Az udvari pihenő parkot, annak felszereléseit minden tulajdonos rendeltetésszerűen használhatja, köteles a rendet és a tisztaságot megőrizni, illetve a használat után az esetleges szemetet, hulladékot eltakarítani.
 24. A liftben és a közös tulajdonú helyiségekben, folyosókon, átjárókban, közlekedőkben tilos a dohányzás. Az ilyen jellegű téves tűzriasztás költsége az érintett tulajdonosra tovább hárítható. A felvonó üzemeltetésére és használatára a felvonók létesítéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabályi rendelkezések az irányadók, kiegészítve az alábbi kikötésekkel:
 25. A személyszállító felvonóban bútor, építési anyag nem szállítható
 26. A személyfelvonót 6 éven aluli gyermek egyedül nem, csakis szülői felügyelettel, a szülő jelenlétében használhatja, a működtető gombokat ez esetben is a szülök kezeljék
 27.  A közös tulajdonú gépészeti helyiségbe (pl. liftakna és búvótérbe) kizárólag a lift karbantartását és szerelését végző szakemberek léphetnek be és végezhetnek munkát.
 28.  A felvonó hibáját az azt észlelő tulajdonostársnak haladéktalanul be kell jelentenie a közös képviselet részére vagy a szolgáltató cég részére.
 29. Szelektív hulladékgyűjtés bevezetését követően a tulajdonostársak kötelesek a szelektív hulladékgyűjtőben elhelyezni az ott gyűjthető hulladékot (és csakis azt).
 30. Mindem tulajdonostárs köteles a háztartási hulladékot olyan zacskóban a hulladékgyűjtő edénybe helyezni, ami nem ereszti ki a zacskóban összegyűlt folyadékot és nem szennyezi a hulladéktároló edényt.
 31. A hulladéktároló gyűjtőtartályok fedelét minden esetben le kell hajtani illetve a hulladéktáróló helységek ajtaját minden esetben kilincsre kell bezárni a tulajdonosoknak, a szakok terjedésének megakadályozása érdekében.
 32. A rovarmentesítést végzők munkáját közegészségügyi vagy járványügyi hatóság kötelezése alapján – el kell tűrni.
 33. A háztartási szemét gyűjtőtartályba juttatása a lakáshasználó feladata. A kukába szemetet és hulladékot csak műanyag zsákban lehet elhelyezni. Elhasznált bútorrészeket, géprészeket, építési hulladékot, állattetemet, egyéb fertőző anyagot, földet, kerti gyomlálási hulladékot a gyűjtőtartályba vagy mellé tenni nem szabad. Lomtalanításkor a kifüggesztett tájékoztató szerint kell eljárni. Az anyagszállítás és karbantartás nyomán visszamaradó szennyeződést mind a közterületen, mind a házon belül azonnal meg kell szüntetnie az érdekeltnek (akinek érdekében történt a szállítás). Építési anyag (gerenda, mész, homok, stb.) a lakóépületeken belül a közös képviselő (intézőbizottság) által kijelölt helyen, területen, módon és meghatározott időtartamig tárolható. A tárolás megszűnte után a szükséges takarításról az anyagot megrendelő köteles haladéktalanul gondoskodni. Anyag szállítása vagy lerakása miatt közös területen, helyiségben keletkezett szennyeződést köteles az azt okozó (okoztató) személy megszüntetni. Értelemszerűen vonatkozik ez a szállításból, lerakásból eredő károkozás megszüntetésére, a helyreállítás költségeinek kifizetésére, megtérítésére.
 34. Az ingatlan minden területén a sebességkorlátozás 20 km/h. A belső udvarrészt csak a felszíni parkolóval rendelkező tulajdonostársak használhatják.
 35. A teremgarázsban, parkolóházban és a külső parkolókban, utakon a gépkocsi tartós javítása és szerelése, a motor és gépkocsi mosása nem végezhető. Ezeken a területeken kerülni kell a gépkocsi motorának huzamosabb ideig való járatását.
 36. A gépkocsi meghibásodása, esetleges szerelése következtében okozott szennyeződést, a gépkocsi alatt keletkezett olajfolyásokat, különös tekintettel a teremgarázsban, a tűzveszély megakadályozása érdekében a gépkocsi tulajdonosa köteles eltakarítani.
 37. A Társasház teljes területén a parkolási szabályokat minden gépjárműtulajdonos köteles betartani. Gépjárművel parkolni kizárólag csak az arra kijelölt helyen (parkolóhely) lehet.  Az illetéktelen helyen várakozó, illetve forgalmi akadályt képző személygépjárműveket a társasház a gépjárműtulajdonos költségére felszólítás nélkül azonnal elszállíttatja. Továbbá a rakodófelületeket kizárólag áruszállítás, illetve költözés céljával lehet csak használni! Minden más típusú parkolás nem megengedett!

KÖZÖS KÖLTSÉG:

Mértéke (2022.01.01-től): 190 Ft/nm/hó; lift nélküli lakások esetében 170Ft/nm/hó; teremgarázs (U és T épület) 145Ft/nm/hó. Sorompón belüli felszíni parkoló: 400Ft/hó.

Melyet banki átutalással kell fizetni havonta, minden hónap 10. napjáig.

Az átutalásnál az alábbi adatokat kell megadni:

Számlaszám: OTP BANK:  11738039-21449455

KEDVEZMÉNYEZETT: Füredi Kapu Társasház

KÖZLEMÉNY: A lakás (új) illetve a garázs (alapító okirat szerinti) száma (pl: R49, U387 és T524)

TAKARÍTÁSI REND

A Füredi Kapu Társasház takarítási rendje az alábbiak szerint alakul az egyes lépcsőházakban/épületekben, rendszeresség illetve feladat szerinti megoszlásban:

A./ naponta:

 • lépcsőházak földszint + előterek seprése és vegyszeres mosása, portalanítása
 • lépcsőházi földszinti ajtók tisztítása
 • lépcsőházi bejáratok előtti seprés, szemét és csikk összeszedése
 • liftek belső felületeinek (ajtók, tükör, falak és padlózat) tisztítása és mosása

B./ heti kétszeri (2x):

 • szemétgyűjtő edények a szállítási napokon történő tisztítása, fertőtlenítése, szállításai illetve tömörítési napokon ki és visszaszállítása
 • szeméttároló helyiségek seprése, -mosása, -fertőtlenítése
 • lépcsőházak lépcsőinek seprése és vegyszeres mosása, portalanítása, pókhálózása

C./ heti egyszeri (1x):

 • lépcsőházi folyosóajtók tisztítása
 • lépcsőházi folyosón a lakások előtti előterek seprése és vegyszeres mosása, portalanítása
 • épületek körüli járdák seprése, -szemét és csikk összeszedése, köztéri kukák ürítése
 • U és T garázs épületeinek és a hozzájuk tartozó közlekedők seprése, vegyszeres mosása, szemét és csikk összeszedése
 • U és T garázs épületeiben lévő ajtók tisztítása, mosása

D./ szükség szerint:

 • közösségi helyiségekben fényforrás csere (fényforrást Megrendelő biztosítja);
 • nagytakarítás a teljes Társasházban (felületek portalanítása és lemosása)
 • U és T épület (garázsok) csatornáinak tisztítása

Amennyiben bármilyen észrevétele lenne a takarítással kapcsolatban, kérem e-mailben (info@furedikaputarsashaz.hu) vagy személyesen Ügyfélfogadási időben, jelezze azt a Közös Képviseletnek.

HANGOSKODÁS:

Több lakó jelezte, hogy nem tud nyugodtan pihenni, a lépcsőházak előtti hangoskodástól illetve „buliktól”. Nem beszélve a szemétről, melyet az ilyen tevékenység után hagynak a résztvevők!

Arra szeretném kérni a tisztelt lakókat és a látogatókat, hogy ne a lépcsőház előtt illetve a lakópark területén hangoskodjanak illetve szemeteljenek!

A lépcsőházat előtt kérem, este nyolc óra után ne hangoskodjanak illetve ne fogyasszanak alkoholt! Ne szemeteljenek!

GYEREKEKNEK JÁTSZÓTÉR:

A Társasház területén játszótér is található, ahol zárt területen homokozó, hinták és csúszdák várják a kisebbeket. A szülői felügyelet a játszótéren kötelező és minden felelősség a szülőket terheli a játszótéren történtekkor (baleset illetve rongálás) Kulcsot a közös képviseletnél ügyfélfogadási időben előzetes regisztráció után lehet igényelni.

KUTYÁK SÉTÁLTATÁSA, TARTÁSA:

A társasház rendelkezik kutyafuttató területtel, melyet kulcs bortokában (ügyfélszolgálattól regisztráció ellenében kérhető) lehet használni. A zöld területen a kutyák póráz nélküli sétáltatását kérjük mellőzni, a kisgyerekek illetve a kutyaürülék miatt.A lakásban kutyát tartani kizárólag a szomszédok beleegyezésével lehet, hogy őket ne zavarja.

SZEMÉTTÁROLÓ HASZNÁLATA:

A szemetet, zsákban lehozva, bekötve, a szeméttároló edényekbe helyezzük el.

– A szelektív hulladékot, az erre a célra elkülönített tárolóedénybe helyezzük el összepréselt állapotban.

– A kartondobozokat, lapjára szétszedve a szeméttároló edény mellé helyezzék, kérem és NE A SZEMÉTTÁROLÓ EDÉNYBE !

– Kérem a szeméttárolót rendezett körülmények között tartani, a kukák tetejét legyenek szívesek lehajtani!

– Szeméttároló ajtaját kérjük kilincsre bezárni!!!