Adatvédelmi irányelvek

AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelő neve:                     Füredi Kapu Társasház

Adatkezelő székhelye:              4032 Debrecen, Böszörményi út 68. 

Adatkezelő adószáma:              212163109-1-09         

Adatvédelmi tisztviselő:          Business and Life Üzletviteli, Adatvédelmi és Tanácsadó Kft, képviseli: dr.SinkaTamás
Elérhetősége:                           + 36 70 386 34 94       

e-mail: iroda@businesslifekft.hu

Weboldal tárhely-szolgáltatójának megnevezése: Orosz László egyéni  vállalkozó                    

Székhelye:                               4031 Debrecen, Keleti sor 1/b                                     

Elérhetőség:                            Telefon: + 36/20-661-6175

E-mail cím:                              info@civishosting.eu

Weboldal:                                www.civishosting.eu                                      

E-mailek tárhely-szolgáltatójának megnevezése: : Orosz László egyéni  vállalkozó                   

Székhelye:                               4031 Debrecen, Keleti sor 1/b.                                                

Elérhetőség:                            Telefon: + 36/20-661-6175

E-mail cím:                              info@civishosting.eu

Weboldal:                                www.civishosting.eu                                      

FÜREDI KAPU TÁRSASHÁZ ÁLTAL
A WEBOLDAL MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 1. Telefonos kapcsolatfelvétel

  Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy telefonon keresztül történő kapcsolattartás során az adatvédelmi előírásokra figyelemmel csak általános jellegű, konkrét ügyet nem érintő felvilágosítás, tájékoztatás adható.

  Ennek megfelelően a telefonos kapcsolatfelvétel során adatkezelés, személyes adattárolás nem történik.

  A Társasház ügymenetével kapcsolatos konkrét információ, adat, az arra jogosult személy részére kizárólag személyesen vagy postai úton benyújtott és aláírt írásbeli kérésére adható.

  Ügyében személyesen ügyfélfogadási időben érdeklődhet.
 1.  E-mailes kapcsolatfelvétel

Kezelt adatok köre:             Név, E-mail cím, e-mailben megadott egyéb személyes adatok

Érintettek köre:                   E-mail-es kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek

Adatkezelés célja:               Kapcsolatfelvétellel, ügyfélkiszolgálással összefüggő feladatok elvégzése.

Adatkezelés jogalapja:         Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatok címzettjei:               A Társasház ügyfélkiszolgálással kapcsolatos munkatársai, közösképviselet.

Adatok tárolásának időtartama: Az Érintett kapcsolatfelvételét követő 90 nap.

Az e-mail üzenetet küldő személy az üzenet elküldésével elfogadja a Füredi Kapu Társasház adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, az üzenet elküldése és a személyes adatok megadása az érinett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem kizárólag saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése vagy az adatközlés jogalapjának meghatározása, az adatközlés jogszerűségének bizonyítása.

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az email útján történő, ún. írásbelinek nem minősíthető elektronikus kapcsolattartás során az adatvédelmi előírásokra figyelemmel csak általános jellegű, konkrét ügyet nem érintő felvilágosítás, tájékoztatás adható.

A Társasház ügykezelésével kapcsolatos konkrét információ, adat, az arra jogosult személy részére személyesen vagy postai úton benyújtott és aláírt írásbeli kérésére adható.

Ügyében személyesen ügyfélfogadási időben érdeklődhet.

III. Cookies/sütik kezelése

A honlapon sütikezelést nem végzünk, így azzal kapcsolatos adatkezelés, adattárolás sem történik.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGÉRÉVÉNYESÍTÉS

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint a 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről.

Felhívjuk figyelmét hogy Önnek, mint a Füredi Kapu Társháznál személyes adatok kezelésében érintettnek

 1. joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
 2. kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását, kivétel a jogszabályokban kötelezően előírt adatkezelést, adattovábbítást,
 3. joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik), valamint
 4. jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve
 5. jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
 6. joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím 1363  Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Határidő: A Társasház az érinett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja nem számít bele a határidőbe. Figyelembe véve a kérelem bonyolúltságát és a kérelmek számát, a Társasház ezt a határidőt további 60 nappal meghosszabbíthatja. A határidő hosszabbításáról a Társasház az érintettet a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – Társasházat megkeresni szíveskedjen!

ADATFELDOLGOZÓ

1. Postázási és kézbesítési célból a Magyar Posta Zrt.
székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
levelezési cím: 1540 Budapest,
honlap: www.posta.hu
elérhetősége e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen.

2. Közös képviselet ellátása céljából a SPARK Innovation and Consult Kft.
székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. A. épület FSZ 1.

képviseli: Dr.Kovács Krisztián ügyvezető
elérhetősége: info@sparkinnovation.hu e-mail-címen.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Füredi Kapu Társasház a vonatkozó jogszabályok alapján, különösen

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban

meghatározza a Társasház honlapjának üzemetetésével összefüggő és birtokában lévő személyes adatok kezelésére, feldolgozására valamint védelmére vonatkozó szabályokat.

Jelen tájékoztató alkalmazásában az egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni ügyvéd valamint őstermelő ügyfeleket, vevőket és szállítókat is természetes személynek kell tekinteni.